CD Veršování / CD Versifying

CD VERŠOVÁNÍ (Malé hudební imprese) / CD VERSIFYING (Small music impressions)

Jako posluchači jsme většinou zvyklí setkávat se s ověřenými, hotovými skladbami, z nichž se mnohé znovu a znovu objevují v programech koncertů. Je však ještě jedna hudební sféra: díla nová, nevyzkoušená, skladby posvěcené chutí okamžiku. Nemám na mysli výboje moderny, kterých se mnozí milovníci hudby děsí. Chci vás pozvat k poslechu miniatur, jejichž vznik vyrostl z umění improvizace. Jiří Pazour i Petr Valášek vytvořili šestnáct poetických zastavení, tematicky přepestrou krajinu, která v duchu názvu desky je skutečně souborem malých hudebních básní. Sněženka vydechne zimním zamyšlením, Pruhovaný svět nabídne kontrast, trochu jako tanec na špičkách. Něha křídel voní impresionismem, ale nechybí jí ani gradace. Kdo by neznal meditovaní O samotě. Porcelánové panenky, trochu nehybné, až teskné loutky. Pochopitelně Černá a bílá využívá kontrasty obou nástrojů. V Zrcadle vzpomínek klarinet jemně dýchá, Ledové království je sice klidné, ale tajemně klid− né. Krok za krokem shrnul celou řadu barevných a zvukových efektů, Duha je neob− vykle něžná. Starý hrad zaduní občas v tajemně basových polohách. Abstraktní pří− tomnost, jak jinak než s technickými asociacemi v pravidelnosti hudby. Na pouti najdeme možná i trochu cirkusáctví, v Grotesce využívají interpreti velice účinně extrémní polohy svých nástrojů. Souznění oživí lyriku a Tancem, nepříliš divokým, se v klidu rozloučíme. Oba umělci umějí rozezpívat v každém čísle výraznou melodiku, dokonale využívají nejrůznější polohy svých nástrojů, kouzlo barev ve výškách i hloubkách. Malé hudeb− ní útvary mají pevnou formu a často i na malé ploše přehlednou gradaci. Nemáme před sebou hudbu agresivní, ale díla plná bohaté fantazie, vlídná, někdy až tajemně pohád− ková, jindy hladivá. Je to hudba pro tento svět, protože zní jako dobrý lék, jak záštita proti nervozitě, spěchu a hrubosti tak často na nás útočící. Pochopitelně by nebylo možné dosáhnout takového účinu, kdyby oba interpreti nebyli mistry svých nástrojů, kdyby jim chyběla tvůrčí invence a kdyby chtěli stavět na odiv jen virtuozitu.

Jiří Pilka

As listeners we are accustomed to encountering tried and tested, finished pieces, many of which appear time and time again on concert programmes. Yet there is another sphere of music - new, untried works, pieces dedicated to the mood of the moment. I don't mean the onslaughts of the modern, which terrify many music−lovers. I want to invite you to listen to miniatures born out of the art of improvisation. Jiří Pazour and Petr Valášek have created sixteen lyrical excursions, a thematically vivid and diverse landscape, which in the spirit of the CD's title is truly a set of small musical poems. The Snowdrop is imbued with wintry reflection. Striped World offers a contrast, a little like a dance on tiptoe. The Tenderness of Wings has an air of impressionism, but is not without movement and climax. There is no one who has not meditated On Loneliness. Porcelain Dolls, slightly immobile, even wistful puppets. Black and White naturally exploits the contrasts of the two instruments. In the Mirror of Memories, the clarinet breathes softly, and while the Ice Kingdom is tranquil, it is mysteriously tranquil. Step by Step brings together a whole series of colour and sound effects, while The Rainbow is unusually tender. The Old Castle sometimes rumbles in mysteriously bass registers. Abstract Presence, how otherwise then with technical associations in the regularity of music? In At the Fair we may find a touch of the cir− cus performance, and in Grotesque the musicians very effectively exploit the extreme registers of their instruments. Harmony revives the lyric mood and with Dance, none too wild, we peacefully take our leave. Both musicians know how to bring out the melody in every number, and make perfect use of all the registers and possibilities of their instruments, the charm of colours in the heights and depths. The small musical creations have a solid form and often very clear gradation even on a small canvas. This is not aggressive music, but works full of abun− dant imagination, kindly, sometimes with the mystery of fairytale, at other times caress− ing. It is music for this world of ours, because it is excellent therapy, a shield against the nervousness, hurry and crudity that so often assails us. Naturally it could never have such an effect if the two performers were not masters of their instruments, if they lacked creative invention and wished simply to exhibit their virtuosity.

Jiří Pilka

-----------------------------

Slovo Jiřího Pazoura

S basklarinetistou Petrem Valáškem jsem se seznámil při studiích na HAMU. Čas od času jsme spolu nezávazně improvizovali na koleji, kde jsme oba bydleli. Později jsme několikrát společně veřejně vystupovali s koncertem duové improvizace. Naše improvizační kreace měly různou podobu: improvizovali jsme například na hudební témata lidových písní, známých skladeb různých stylů ať už z oblasti hudby vážné či populární. Nejlépe jsme se však cítili v improvizacích volných, ať už byla nebo nebyla předem určena nějaká nálada. Při tomto druhu improvizací nám vznikaly určité hudební příběhy, které se samy vyvíjely v závislosti na tom, co jeden nebo druhý z nás právě do hudby přinesl. Časem nás napadlo pokusit se podobným způsobem vytvořit nahrávku s ucelenou řadou různých hudebních impresí - dialogů. Výsledkem se stalo CD Veršování.

The Word of Jiří Pazour

I got acquainted with the bassclarinettist Petr Valášek during my studies at the Academy of Musical Arts. From time to time we improvised in a not binding way at the University hostel, where both of us were living. Later on we presented the common performances of duo improvisations. Our programmes had many forms; we improvised for example on the musical themes of folksongs and popular compositions of various styles either from the field of classical music or the popular one. We felt ourselves best in free improvi− sations whether their mood was or was not previously determined. This kind of improvisation led to the origin of certain musical stories which devel− oped themselves in dependence on the musical contribution of both of us. Some time later we got the idea to test in a similar way the creation of recording with a comprehensive line of variable musical impressions − dialogues. This process resulted in our CD under the title Versification.

250,00 Kč