Biografie / Biography

 

(* 17. 1. 1971 v Žatci)

JIŘÍ PAZOUR - SKLADATEL A KLAVÍRISTA

  

Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.

Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.  

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.

Řadu let Jiří Pazour vystupuje společně s operetně – muzikálovými pěvci Pavlou Břínkovou a Janem Ježkem.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

"Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním. V projektu nazvaném  Koncertu tónů a barev Jiří Pazour prezentuje publiku své hudební improvizace a jeho žena, malířka Olga Volfová, vytváří před zraky diváků na motivy jeho hudby zcela nové umělecké dílo – obraz, který si mohou návštěvníci představení na místě také zakoupit.

Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě a v Západní Austrálii.

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb. 

Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

Odkaz na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=_gqcMPnB8oM

Mistrovství Jiřího Pazoura obdivují diváci jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce 2016 opakovaně koncertoval na Maltě a ve Švýcarsku. V lednu 2017 si zajel zahrát do USA se skvělou americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose, se kterou také natáčel jejich nové společné CD. Od roku 2015 spolupracuje se špičkovým terapeutem PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům. 

 

 

(* 17. 1. 1971 in Žatec)

JIRI PAZOUR - PIANIST, PERFORMER AND MUSIC COMPOSER

  
Jiri Pazour graduated in 1991 at the Prague Conservatory, branches piano (prof. Vladimir Topinka) and composition (prof. Vadim Petrov). He then continued his composition studies at the Academy of Performing Arts under prof.Václav Riedlbauch.

Solo concert activity of Jiri Pazour are focused primarily on classical piano repertoire and piano improvisation to musical themes compositions in classical music, jazz and pop music. For many years, Jiri Pazour also performs together with the operetta - and musical singers Pavla Břínková and Jan Ježek.

Among the highly successful concert programs of Jiri Pazour include the "Geniuses of world music in piano transformations", "Famous film melodies", "Easter Concert", "Christmas Concert" etc. Piano improviser Jiří Pazour unique and unforgettable way represents the known works of Czech and world composers in new music format. Individual parts of the concerts are interconnected by captivating accompanying word by Dr. Svetlana Patáková Boučková that the audience accompanies. Evenings of piano improvisation of Jiri Pazour are gaining its dynamism, spontaneity and variety of great popularity both at home and abroad.

Musical improvisation is often in his public performances connected as well with the visual arts (for example in the project “Concert of tones and colors” with the painter Olga Volfová). Besides the Czech Republic Jiří Pazour has performed in Germany, Poland, the Slovak Republic, France, England, the Netherlands, Malta and Western Australia. Jiri Pazour also prepared a special concert programs for preschool children, schoolchildren and students.

Jiri Pazour activity can be summarized in three main areas - music, composing and pedagogical. As a composer he deals with the creation of orchestral, chamber and solo pieces. His compositions are regularly broadcast by Czech radio, released on CD and are on a regular repertoire of top Czech and foreign soloists and ensembles.

Jiri Pazour created to order a series of chamber pieces for such soloists as Peter Bernášek, Jana Boušková, Jaroslav Svěcený, Ladislav Horák, Ensemble In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague etc. In 2011 he won 1st prize in the composition competition Tribune intimate songs Pilsen 2011 with the song cycle for soprano and piano to texts of folk poetry "Sun was darkened to me".

Jiri Pazour was also largely devoted to works for children. Created a number children's songs, classics of children's poetry, for example to texts by Jiri Žáček, Josef Kainar, Jiří Suchý, Robin Král aj. His songs for children are regularly broadcast on Czech TV program “Magic nursery school” and “Music making”. His pieces have on their repertoire the most wanted actors who specialize in works for children, for example Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek etc. Jiří Pazour often works with actors in many musical drama projects.

In addition, Jiri Pazour also dedicated to creating scenic and utility music extending to various genres. He collaborates with major theater and radio directors, for example. Tomáš Vondrovic, Lída Engelová, Karel Weinlich with Supraphon music publishing, Tympanum, ARSCI, etc.

Since 1995 he has been a pedagogue at the Prague Conservatory. At this school, now he teaches the piano playing from sheet and piano improvisation at the piano department.

Compositional activity of Jiří Pazour extends into the chamber and orchestral area. He is also composing scenic and utility music. His work in artificial field is mostly represented by programmatic tracks, but usually do not have a specific non-musical program, often based on personal experiences and the author's worldview. It is mostly lyrical paintings - poems with their own audiences often hidden storyline.

Besides, he also created a series of songs lightened nature, which are typically designed for spontaneous joy of making music for listeners and performers. In the compositional style of Jiri Pazour we can see the links to more traditional musical directions of XX. century.

Jiri Pazour also recorded significant success on an international level as a composer, in the United States when, on 4 January 2015 was heard his composition at a concert organized by the Chamber Soloist of Detroit in the First Presbyterian Church of Farmington in the American premiere of his piece "Awakening of the pearls" composed by for violin, horn and piano trios in the interpretation of the American - French horn soloist Rachel Childers, which operates in the brass section of the Boston Symphony Orchestra, violinist Adrienne Rönmark - soloist of the Orchestra and the Detroit Symhony exceptional pianist Pauline Martin of Detroit.

Link to this video:  https://www.youtube.com/watch?v=_gqcMPnB8oM

In May 2016 Jiří Pazour reached phenomenal success in The International festival of improvised music in Canada, when in his musical performance presented own piano fantasy on musical motifs of New World Symphony No. 9 by Antonin Dvorak and on Symphony No. 25 of W.A.Mozart, but also on a composition "Lara's theme" by Maurice Jarre from the famous movie Doctor Zhivago, and piano improvisation on the unforgettable song "America" from the musical West Side Story by Leonard Bernstein. In second part of his concert presented Jiří Pazour piano improvisation, imagination and impressions to the Czech and Moravian folk songs.

Jiří Pazour also began to collaborate artistically with a great American pianist Ann Park-Rose, whom he met in Canada. Their joint improvisation for two grand pianos is for the audience always an extraordinary experience and in a common concert with a large Philharmonic is this atractive artistic enjoyment even more magnified.

 

 

VÝBĚR Z TVORBY:

 

Orchestrální skladby

- Zapomenuté povídky – pět vět pro symfonický orchestr

- Symfonický obraz "Cesta"

- Tři koncertní věty pro klavír a orchestr

- Suita pro smyčcový orchestr

- Odpusť mi mou lásku - komorní kantáta pro nižší soprán, baryton a orchestr

- Fantazie pro housle a orchestr

 

Sólové a komorní skladby

- Burleska pro akordeon

- Báseň pro čtyřruční klavír

- Tarantella per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte

- Capriccio per violino e pianoforte

- Proměny (pro violoncello a klavír)

- Čtyři melodramy

- Fantazie pro trubku a varhany

- Klavírní trio č. 1

- Obzory (lyrická báseň pro flétnu, housle, violoncello a klavír)

- Ispirazzione mozartiana per oboe, clarinetto, fagotto e pianoforte

- Opuštěný hlas (pro alt, housle, violoncello a klavír)

- Moto perpetuo (pro flétnu, housle, violu, violoncello a akordeon)

- Vzpomínka na klasiky (Sonáta pro housle a klavír)

- Probuzení perel (pro housle, lesní roh a klavír)

- Červená slavnost (svita pro sólovou harfu)

- Galop (pro housle a akordeon)

 

Tvorba pro děti

Písničky na texty Jiřího Žáčka

- Abraka dabraka (Zpěvník a CD s písněmi na texty českých básníků – vydalo ARSCI v r. 2009)

- Písničky na hraní (Zpěvník a CD – autorský projekt s Robinem Králem – vydal Portál v r. 2014)

 

Instruktivní skladby

Variace na lidovou píseň pro klavír

- Scherzo pro klavír

- Kulhavý ragtime

- Picolezza per contrabasso solo

- Černoušek (Ragtime pro čtyřruční klavír)

 

Užitková hudba

- Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka (hudba k divadelnímu představení - divadlo Viola Praha, režie: L. Engelová)

- Kabaret Černá myš (hudba k divadelnímu představení - divadlo Ungelt Praha, režie: T. Vondrovic)

- Návraty hříšníka (hudba k divadelnímu představení – Komorní divadlo DJKT Plzeň, režie: L. Engelová)

- Cypljonok žárenyj čili malé kuře s velkou oblohou (hudba k divad.představení - divadlo Viola Praha, režie: T. Vondrovic)

- Cesty formana Šejtročka (hudba k pohádce - CD SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: T. Vondrovic)

- Řecké báje a pověsti ( hudba k CD - SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: T. Vondrovic)

- Anička Skřítek a Slaměný Hubert (hudba k pohádce - Český rozhlas, režie: K. Weinlich)

- Nejčernější les (hudba k pohádce - Český rozhlas, režie: K. Weinlich)

- Bílý tesák (hudba k CD – SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: T. Vondrovic)

- Hurvínkova Babička (hudba k CD – SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: L. Engelová)

- Vyprávění služky Zerlíny (hudba k rozhlasové hře – Český rozhlas, režie: H. Kofránková)

- Pavouček Pája (hudba k CD – SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: T. Vondrovic)

- Biblické příběhy ze Starého zákona (hudba k CD – SUPRAPHON MUSIC a.s., režie: L. Engelová)

 

Pedagogická a vzdělávací činnost

Jiří Pazour působí od roku 1995 pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení. Jiří Pazour je často zván k pořádání různých vzdělávacích seminářů, workshopů a přednášek týkajících se klavírní improvizace.  (Universita Hradec Králové, University of Malta, atd).

V posledním čase se angažuje také v oblasti muzikoterapie. Pravidelně je zván ke spolupráci na muzikoterapeutických kurzech pořádaných naším předním muzikoterapeutem Mgr. Matějem Lipským, Ph.D.

 

Slovo J. Pazoura:

Práce se studenty je pro mne obohacujícím prvkem. Setkávání s mladými lidmi, věnujícími se hudbě se zápalem, stejně tak jako setkávání s kolegy pedagogy, nezřídka skutečnými hudebními i lidskými osobnostmi, mi velmi pomáhá nejen v mých tvůrčích i koncertních aktivitách, ale také mi dává sílu ve svém hledání ve všech směrech.