CD České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách / CD Czech, Moravian and Slovak Folksongs in Piano Transformations

1. Rožnovské hodiny / The Rožnov Clock

2. Já jsem z Kutné Hory / I am from Kutná Hora

3. Ach synku, synku / Oh, Son, Son

4. Beskyde, Beskyde / Beskyd, Beskyd

5. Měsíček svítí / The Moon Shines

6. Holka modrooká / Blue-Eyed Girl

7. Znám já jeden krásný zámek / I know One Beautiful Castle

8. Což se mně, má milá, hezká zdáš - Čechy krásné, Čechy mé / My Darling, How Pretty You are to Me - Bohemia Beautiful, Bohemia Mine

9. Zaleť sokol, biely vták - Ja som bača velmi starý / The Falcon Flew, White Bird - I am a Shepherd, Old in Years

10. Kdo má počernú galánku - Na těch panských lukách - Zasadil som čerešenku / Who Has a Dark Girl - On these Lords Meadows - I Planted a Cherry

11. Já ráda miluju takovýho chlapce / I Like to Love this Kind of Boy

12. Huláni, huláni (čtyřruční) / Uhlans, Uhlans (four-handed)

13. Pásol Jano tri voly / Jano Put Three Oxen to Graze

14. Bodaj by vás, vy mládenci / If Only, You Lads

15. Dobrú noc, má milá / Good Night, My Love

16. Pod dubem, za dubem (čtyřruční) / Under the Oak (four-handed)

17. Tancuj, tancuj, vykrúcaj (čtyřruční) / Dance, Dance, Dance (four-handed)

18. Na tom našem dvoře / In our Courtyard

---------------------------------------------------------

Když jsem v létě roku 2008 poprvé slyšel improvizovat Jiřího Pazoura, měl jsem pěkný pocit, že slyším hrát dobrého muzikanta vzdávajícího také poctu klavíru jako nástroji, který citlivě poslouchá jeho ruce, muzikanta, jehož tvůrčí myšlení je okouzleno krásou lidové písně. Byl jsem šťastný, že se potkávám s dovedností klasické improvizace vyjadřovanou s takovou profesionální dovedností, dnes už málem vzácnou. Ano, jsou dnes jedineční i docela mladí pianisté, kteří velmi dovedně přednášejí klasické sonáty nebo technicky náročné skladby Chopinovy či Lisztovy, improvizaci se však vyhýbají, někdy varováni svými učiteli, aby si tak nekazili své pianistické ruce, ačkoliv klavír, stejně jako varhany k improvizaci svými dispozicemi přímo vyzývají. Ostatně umění improvizace patřilo kdysi ke hře na všecky nástroje, ba i ke zpěvu. Byl jsem tedy rád, když jsem obdržel nahrávku s výmluvným titulem České, moravské a slovenské lidové písně v klavírních proměnách. Jde opravdu o nápadité proměny, ke kterým Jiřího Pazoura vedl právě klavír, jeho možnosti a samozřejmě hráčova dovednost. Vzhledem k tomu, že umělce inspirovaly k proměnám známé lidové písně, je toto CD určeno nejen těm, kteří kvalifikovaně ocení klavírní dovednost a improvizační nápaditost interpreta, ale také všem těm, kteří mají rádi lidovou píseň a tak skrze ni poznají i tu pianistickou dovednost se znaky virtuozity. Měl jsem chvílemi pocit, jako když poslouchám Smetanovy České tance, komponované s láskou a obdivem k českým tancům lidovým, ale s náročností, které vyhoví opravdu jen skutečný umělec. Věřím, že ti, co dovedou ocenit umění klavírní hry a improvizace, najdou v těchto klavírních proměnách zrovna tak rytmickou věrnost u lidových tanců jako umění modulace a smysl pro větší stavbu tam, kde autorská improvizace roste až do dramatické podoby, aby se pak umělec vrátil s pokorou do prostoty lidové písně, citované většinou na počátku. Uslyšíme tu zrovna tak zámecký hrací strojek v písničce "Znám já jeden krásný zámek" nebo cimbál jako mimo jiné v písni "Zaleť sokol, bielý pták", vyprávění příběhu k písničce "Pásol Jano tri voly" nebo jindy dovednost uvést v jednom proudu témata tří písní a zůstat přitom věrný celkové stavbě skladby. Každá z těchto skladeb nás ponouká k prožívání atmosféry, jíž tyto proměny přinášejí. Ale to už je věcí fantazie a hudební zkušenosti posluchače. Díky Jiřímu Pazourovi za toto hudební poselství s přáním, aby i někteří posluchači hrající na klavír nebo i jiný nástroj se občas "dopouštěli" improvizace, ne třeba pro veřejnou prezentaci, ale pro své potěšení, někdy dokonce pro útěchu v trápení. Dělal jsem to po celý život a činím tak dodnes, i když zdaleka ne s tou dovedností jako Jiří Pazour.

Pavel Jurkovič

When in the summer of 2008 I first heard Jiří Pazour improvising, I had the fine feeling that I was listening to a good musician who was also paying homage to the piano as an instrument that sensitively obeyed his hands, a musicians whose creative thinking is enchanted by the beauty of folksong. I was delighted to be encountering the discipline of classical improvisation expressed with such professional skill, today something so rare. Yes, today this is indeed rare even among young pianists who can play classical sonatas or the technically difficult music of Chopin or Liszt with distinction, but avoid improvisation, sometimes because their teachers warn them against ruining their pianistic hands, even though just like the organ the piano is an instrument of a kind that directly invites improvisation. In any case, improvisation used to be part of play on any instrument, even including singing. I was therefore very pleased when I obtained a recording with the eloquent title Czech, Moravian and Slovak Folksongs in Piano Transformations. These are truly imaginative transformations to which Jiří Pazour is led by the piano as instrument, its possibilities as well of course as his abilities as a player. The fact that the artist has taken well-known folksongs as his inspiration means that this CD is not just for those who can appreciate the pianistic skill and improvisational brilliance of the performer, but also for those who simply like folksong and through it can recognise pianistic skill with elements of virtuosity, Sometimes I had the same feeling that I get listening to Smetana's Czech Dances, composed with love and admiration for Czech folk dances but with at a level of artistic sophistication that only a real artist can do justice to. I believe that people capable of appreciating the art of piano play and improvisation will find in these piano variations both rhythmic fidelity in folk dances and the art of modulation, together with a feeling for larger structure at points where the author's improvisation attains dramatic form only to return with humility to the simplicity of the folk song, usually cited at the start of the piece. Here we shall hear the music box in the song "I know One Beautiful Castle", or the dulcimer for example in the song "The Falcon Flew, White Bird", the narration of the story for the song" Jano Put Three Oxen to Graze" or elsewhere the ability to present the themes of three songs in one stream and still to reemain faithful to the overall structure of the composition. Each of the pieces is a stimulus to experiencing fully the atmospheres that the variations bring. But of course, this is already up to the imagination and musical experience of the listener. Thanks to Jiří Pazour for this musical message, with its implicit wish that listeners who play the piano or another instrument should sometimes "branch out" into a bit of improvisation, not necessarily for public presentation, but for pleasure, or even for comfort in adversity. I have been doing it all my live and still do today, if with far less skill that Jiří Pazour.

Pavel Jurkovič

--------------------------------------------------------------

SLOVO AUTORA:

Již v době, kdy jsem se začal věnovat koncertní klavírní improvizaci, mne od počátku provázela lidová píseň. Témata lidových písní pro mne vždycky byla a stále jsou nevyčerpatelnou hudební inspirací. Často se stala určitým odrazovým můstkem pro mé vlastní improvizační kreace, které byly ve výsledku velmi vzdálené původní předloze. Na svých veřejných improvizačních koncertech, ale také doma sám pro sebe jsem lidové písně rád zpracovával do různých hudebních podob. Vznikly tak například improvizace v různých hudebních stylech, improvizace, v nichž byla spojena témata několika písní do jednoho hudebního celku a mimo jiné také řada volných hudebních impresí. Vybral jsem jako předlohy několik lidových písní, které mi byly něčím blízké. Výjimku tvoří píseň Čechy krásné Čechy mé Josefa Leopolda Zvonaře, tato píseň však již také téměř zlidověla. Některé improvizace vznikaly spontánně bez předešlé přípravy přímo při natáčení, jiné byly předem do určité míry promyšlené. Tři z těchto písní jsou nahrány pomocí studiové techniky jako čtyřruční. Příprava a natáčení mi přineslo mnoho radosti. Přál bych si, aby také posluchače tato nahrávka potěšila.

Jiří Pazour

Author´s Words:

For as long as I have been doing concert piano improvisations, folksong has been my constant companion. The themes of folk songs have always been an inexhaustible musical inspiration. They have often been a springboard for improvisations of mine that have ended up very distant from the original model. At my public improvisation concerts, but also when playing for myself at home, I love taking folk songs and moulding them into various different musical forms. In this way they have become the basis for improvisations in different musical styles, improvisation in which the themes of several songs have been connected into one musical whole, and also a series of free musical impressions. As basic materials I have chosen a number of folk songs that particularly appeal to me in one way or another. The one exception is Josef Leopold Zvonař's Bohemia Beautiful, Bohemia Mine, but in fact this song has become more or less part of folk repertoire. Some improvisations just happened spontaneously with no advance preparation during recording, while others where to some extent thought out beforehand. Three of these songs were recorded fourhanded using studio techniques. The preparation and recording brought me a great deal of joy. I hope that the album will also give pleasure to listeners.

Jiří Pazour

250.00 Kč